Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek, of terwijl een IQ-test geeft een beeld van de cognitieve capaciteiten van een kind. De score of uitslag van een test is een relatieve en geen absolute maat. Het geeft op een globale wijze aan wat de prestatie is van een kind, in vergelijking met leeftijdgenoten. Een goede intelligentietest meet de verbale (alles wat met taal te maken heeft) en performale (taken zonder ondersteuning van taal) ontwikkeling van het kind, de geheugenfuncties, planningsgedrag (hoe pakt een kind het probleem aan), concentratievermogen en de algemene ontwikkeling. De sterke en zwakke cognitieve kanten van een kind kunnen hiermee in kaart worden gebracht.
‘Intelligentie’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Door Wechsler wordt intelligentie gedefinieerd als ‘het vermogen van het individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met zijn omgeving om te kunnen gaan’.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is onderzoek naar de informatieverwerking bij kinderen. Tijdens een neuropsychologisch onderzoek kunnen verschillende vaardigheden worden onderzocht, zoals aandacht en concentratie, geheugen, snelheid van informatieverwerking en planningsvaardigheden. Zulke vaardigheden heeft uw kind in dagelijkse situaties en op school nodig. Men schat dat ongeveer 10 à 15 % van de bevolking klinisch significante aandachtproblemen vertoont. Deze zijn het vaakst beschreven bij kinderen met een aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis (ADHD). Bij kinderen met aandachtstekort is er vaak sprake van moeite met selectieve en/ of volgehouden aandacht. Het richten van de aandacht op iets zonder afgeleid te worden door prikkels van de omgeving kan lastig zijn. Een kind dat moeite heeft met de volgehouden aandacht is snel afgeleid, kan maar kort ergens mee bezig zijn en gaat taken uit de weg die inspanning vergen. Vaak wordt gezien dat het kind niet echt alert is en/of veel vergeet. Het geheugen heeft te maken met de capaciteit van een kind om dingen te kunnen onthouden. Van geheugenproblemen spreken we als kinderen een te beperkte capaciteit hebben, ze kunnen te weinig gegevens opslaan en zijn vaak meteen vergeten wat ze gehoord hebben. Planningsvaardigheden gaat over hoe goed een kind na kan denken over wat hij moet doen om iets te bereiken. Een onderzoek naar planningsvaardigheden kan worden gedaan om antwoord te krijgen op vragen als: hoe komt het dat mijn kind dingen niet goed kan organiseren?, hoe komt het dat mijn kind zijn huiswerk niet kan plannen?, hoe komt het dat mijn kind moeite heeft met zijn dagindeling?

Orthodidactisch onderzoek

Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de schoolvorderingen van uw kind met betrekking tot de basisvakken technisch lezen en spellen. Het onderzoek is een algemene niveaubepaling, waarbij het prestatieniveau van uw kind op de onderdelen technische lezen en spelling in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar sterke kanten of hiaten in de kennis, vaardigheden en werkhouding. Het is van belang om bij de school van uw kind extra informatie op te vragen, zodat ik een breder beeld krijg van de leerontwikkeling van uw kind. Hiermee kunnen de prestaties van uw kind in het onderzoek vergeleken worden met het presteren op school.

Neem contact op voor meer informatie over diagnostisch onderzoek.